• 076-246-2572
 • info@familycorner.co.za

Therapy & Counselling

Description

Therapy & Counselling

Therapy is an in-depth process with specific and extensive sessions that incorporate disciplines such as psychology, psychiatry and social work.
Counselling helps us to understand the relationship between ourselves and the world around us. It helps us to utilise resources necessary for coping with life’s challenges while keeping an eye on God’s influence in our lives.

We provide sessions for individuals (children & adults), couples, families and groups (In English & Afrikaans);

Training Programme & Workshops

Workshops (in Afrikaans & English)

Parenting – My child and I / Ouerleiding – Ek en my kind

English Description

When last did you as a parent sit back and think about your relationship with your children.  In these modern times with the many daily demands there seems to be little time to just sit back and think about our relationship with our son or daughter.  Do we ever make time for this? Reasontly I heard a mother telling her friend that she felt guilty about her abrupt way she addressed her 5 year old daughter and she blamed it on the fact that she was a business woman who needed to deal with so many demands in life.  She added that she was trying hard to be the best parent for her daughter but at times does not succeed in doing so.  Could this be a short summary of the life many of us lead.

What does it mean to be a good parent?  How well were we prepared for parenthood.  These days we need a license to be able to drive a car of a motor cycle.  We need to be qualified as a plumber and an electrician to be able to do this work.  But we don’t need a license to become a parent – and I hope you agree that this is most certainly one of the most improtant tasks we will be doing in our lives.   Most of us look forward to become a parent – few of us realise that it takes patience, endurance, understanding and constant hard work to develop a trusting relationship with our children.  How long does parenthood last? Does it ever stop?

Come and join us for a workshop on parenting and specific our role as parents in the life of our children.  I believe that we all want only the best for our children.

Program and Themes of discussion

 • Who is my child? What are my expectation of my children.
 • Who am I? Have you ever thought about yourself and where you stand in your relationship with your child.  Have you ever felt that there are things that you dislike in your child. Where does that feeling come from.
 • My role as a parent – what doen it truely mean to be a parent.
 • Practical guideline concerning communication, conflict management, structuring of leasure time, family rituals, socialising with friends……

Afrikaanse Beskrywing

Wanneer laas het ons werklik stil gaan sit en besin oor wat dit beteken om ‘n ouer te wees.  In ons moderne samelewing met sy veelvoudige eise is daar selde tyd vir stilsit – om stil te staan en te dink oor my verhouding met my seun of dogter.  Onlangs hoor ek ‘n mamma sê dat sy weereens te kortaf was met haar dogter van 5 jaar en dat dit haar skuldig laat voel maar dat almal moet verstaan dat sy ook nog ‘n beroepsvrou is en hard probeer om ook die beste ouer vir haar kind te wees.  Is dit nie maar kortliks die opsomming van baie van ons se lewens nie.

Wat beteken ouerskap en hoe goed was en is ons voorbereid op die opvoedingstaak wat vir ons voorlê.  Die meeste van ons sien met groot verwagting uit na die koms van ons eersteling – en dan besef ons dat ouerskap gepaard gaan met inspannig, geduld en volharding.  Hoe lank duur hierdie ouerskap? Hou dit ooit op?

Kom ons besin saam oor ons rol as ouers in vandag se lewe. Ons wil almal net die beste vir ons kinders.

Temas van besprekeing

 • Wie is my kind? Wat is my verwagting van my kind?
 • Wie is ek? Het jy al ooit besin oor jouself waar jy in verhouding staan met jou kind? Het jy nie ook al gevoel dat daar dinge in jou kind is waarvan jy nie hou nie. Waar kom dit vandaan?
 • My rol as ouer – wat beteken dit om werklik ouer te kan wees.
 • Praktiese riglyne ten opsigte van kommunikasie, konflikhantering, strukturering van vryetydbesteding, familierituele, sosialisering met vriende.

Werkswinkel:

Vrydagaand – 18h30 – 21h00 tot Saterdag – 9h00 – 16h00

Kostes: R1450 per persoon.

Datum: 3 /4 Maart

Kontak: The Family Corner, Annemien – 0833916780 of Dagmara 0834571737

Epos: anniecorner5@gmail.com

Premarital Counselling / Voorhuwelikse Berading

English Description

Ready to say ‘I do?’

A workshop/sessions for pre-marital couples
Get to know your partner better, experience the joy and humor and invest in your relationship
Workshop Topics:
* Uniqueness
* Motivation
* Expectation
* Commitment
* Discourses
* Spirituality

Be inspired!
~ includes: guide, ‘survival kit’, small gift

Afrikaanse Beskrywing

Gereed om te sê ‘Ek doen?’

‘n Werkswinkel/sessies vir voorhuwelikse paartjies
Leer jou huweliksmaat beter ken
Ervaar die vreugde en humor
Belê in jul verhouding
Werkswinkel Onderwerpe:
* Uniekheid
* Motivering
* Verwagting
* Toewyding
* Diskoerse
* Spiritualiteit

Wees geïnspireerd!
~ sluit in: gids, ‘oorlewingskit’, klein geskenkie

Divorce & Restructured Families / Egskeiding & Hersaamgestelde gesinne

English Description

We would like to invite you to join our sessions for restructured families. We focus on the experiences, anger, feelings of hostility, and re-adjustment of each member within the new family environment. Children and teenagers can benefit in attending these sessions.  The context of the sessions entails the following issues:

My journey up to this day (a creative self-journey session through writing and drawing).

My expectations and motivations (anonymous – The hat technique)

What makes ME unique?

My contribution to both families. (what I am willing to give )

Ideas concerning the structural and everyday living arrangements (meal times, layout of the house, homework, role expectation, divided weekends,etc )

Discipline (current life cycle phases for each member, discipline style, hierargies and boundaries, communication patterns and conflict resolution)

Two families mission statements

Afrikaanse Beskrywing

Ons nooi julle uit na ons sessies vir hersaamgestelde gesinne.
Sessies is so saamgestel om beide kinders en tieners deel te maak daarvan.

Ons fokus veral op die volgende:

Die pad wat elkeen geloop het tot hier (kreatiewe sessie met skryf en teken)

Elkeen se verwagtinge en motivering (anoniem,  “The hat technique”)

Wat maak MY uniek?

Elkeen se bydrae tot beide gesinne (what is ek bereid om te gee?)

Die strukturele en dag tot dag lewe (huiswerk, rolverwagtinge, gedeelde naweke, en meer

Dissipline (lewensfases van individue binne beide gesinne, ouerskapstyle, grense, kommunikasiepatrone, konflikhantering)

Visie en Missiestelling vir beide gesinne.

Self-discovery & Spiritual Direction / Self-ontdekking & Spirituele Rigting

English Description

Self-discovery journey towards a fulfilling lifestyle

We so often find ourselves in some stage of life with the questions, Is this what I want? Is this what life is all about? Why did I not change direction long time ago? Was the choices I have made a reflection of my parents “unreached dreams” my childhood context, unconscious strengths, talents – my DNA or a society that values some professions more than others, or a combination? In this program, we would like to touch on these questions and journey through all developmental stages a person goes through in life. We want to challenge prevailing discourses, create an awareness and understanding of special talents but also journey into obstacles that prevent us from reaching our potential – our true integration in the world.

Program outline:

 • in depth self-discovery (talents, skills, interest)
 • where do you want to be? (discover your road)
 • discover training, careers and related opportunities
 • personal – spiritual development

Afrikaanse Beskrywing

Selfontwikkeling reis tot ‘n vervullende leefstyl

Ons find onsself soms so gereeld in een of ander stadium in die lewe wat ons bevraagteken, Is dit wat ek wil hê? Is dit waaroor die lewe gaan? Hoekom het ek nie al lank al van rigting verander nie? Was die besluite wat ek gemaak het ‘n refleksie van my ouers se ‘onbereikte drome’, my kinderjare drome, bewustelose sterkpunte, talente – my DNA of ‘n gemeenskap wat sekere beroepe hoër ag as ander, of ‘n kombinasie hiervan? In die program, wil ons graag raak aan hierdie vrae en beweeg deur al die ontwikkelingstadia waardeer ‘n persoon in die lewe gaan. Ons wil graag heersende diskoerse uitdaag, ‘n bewustheid skep en begrip van spesiale talente maar ook identifiseer en beweeg binne struikelblokke wat voorkom dat ons ons potensiaal bereik – ons ware integrasie in die wêreld.

Program uiteensetting:

 • in diepte selfontwikkeling (talente, vaardighede, belangstelling)
 • waar wil ek graag wees? (ontdek jou pad)
 • vind die opleiding, beroepe en soortgelyke geleenthede
 • persoonlike – spirituele ontwikkeling

Practical Training for Counsellors and Caretakers

This program will be valuable for:

– Registered Counsellors, on how to settle into your practice.

– Anyone with a passion to care for others. People doing voluntary work, needing knowledge and practical experience.

– Individuals in ministry on an entrance level 4 qualification (matric) plus two-years ministry experience.

– Individuals working in a hospital, school setting on an entrance level 4 qualification (matric) plus one-year post matric study.

– Counsellors, that have already done training and practical hours and need a qualified supervisor for regular discussions and debrief sessions.

Programme content:

As we prepare for our journey as counsellors, it may help us to create space for our own self-journey. In this programme, you will be required to study some readings, to reflect on the readings and to engage in conversations. You need to participate in practical contact sessions at the centre. Assessments will be in the form of assignments, practical sessions and supervision work. Registered Counsellors, have the option to choose any modules from the list.

Module 1:

Introduction and Overview on Counselling:

One of the important instruments you will work with as a counsellor is yourself as a person. In preparing for counselling, you will acquire knowledge about facts, theories and tools. Knowledge and skills are essential, but by themselves they are not sufficient for establishing and maintaining effective counselling relationships. To every conversation, we bring our human qualities, personal characteristics and the experiences that have influenced us.

Module 2:

Ethical Considerations in Counselling:

Counsellors should only undertake procedures in which they are properly trained and experienced. Ethics, covers a very broad spectrum in the counselling space, therefore we must consider a wide range of scenarios. The practices of the different schools of thought helps us to define ethical principles, together with the different norms that prevail in society as well as universal principles that underlie the different professional codes for counsellors.

Module 3:

On Becoming a Counsellor:

Each of us develops a unique value system as we grow up. We cover certain beliefs of what is right and what is wrong and make it part of our own norms. Issues concerning ideology, culture, religion, gender, power, etcetera, all form part of our value-laden perspectives.

Module 4:

Self-discovery and Development:

To achieve personal growth, we must develop the ability to create the mental, emotional and bodily space inside ourselves to observe and understand what we are doing and think why we do it. The Enneagram is a powerful and dynamic personality system that describes nine distinct and fundamentally different patterns of thinking, feeling and acting. “Ennea” is Greek for nine, and “gram” means a figure or something written. Discovering your Enneagram personality type can help you learn how to bring positive change in your life. It can help change the way you relate to yourself and others as well as give you a greater understanding of the circumstances and issues facing relationships in general.

Module 5:

Overview on: Context, Approaches and Tools in Counselling.

-Relationship counselling (couples/family), restructured family relationships, divorce, loss (socio economic,family/friend), grief, emotional wellness (anxiety, stress and trauma).

-Pastoral Narrative, Behaviour-, Cognitive-, Family Systems approaches, etc.

Module 6:

Practical hours and Supervision – Focus areas (individual, family, groups, etc). Accredited trainers/supervisors.

Supervision consists of meeting with an accredited practitioner regularly to discuss casework and other professional issues in a structured way. This will assist you to learn, experience and grow.

Practical hours refer to the actual counselling that you will be doing to accumulate hours of experience to receive accreditation with a relevant body. This practical hours of experience, you will take to supervision to discuss in your casework.

It is important to note that there are different entry levels for the different accredited body’s, depending on your NQF level, courses completed, and number of practical and supervision hours obtained.

Module 7:

Registration and Setting up your Practice

Registration: CPSC (Council for Pastoral and Spiritual Counsellors)

Individuals in ministry on an entrance level 4 qualification (matric) plus one-year post matric study in ministry have different entry levels depending on NQF level, practical and supervision hours. Some of the entry levels are: Religious Practitioner in Christian Pastoral Caregiving (NQF 4 Senior Cert), Advanced Religious Practitioner in Christian Pastoral Caregiving (NQF 4), Basic Religious Professional in Christian Pastoral Counselling (NQF 5, NQF6), etc.

Registration: ASCHP (Association for Supportive Counsellors and Holistic Practitioners)

The ASCHP is a SAQA recognized professional body (South African Qualifications Authority ID 984) with registered designations on the National Qualifications Framework (Act 67 of 2008). The ASCHP is home to community or workplace-based counsellors who work in structured and supervised environments including, but not limited to private Wellness/Counselling Centres or government institutions, schools, Non-Governmental Organisations (NGO’s) including Faith Based, Community Based and Not-for-Profit Organisations, the South African Police Service, Counselling Call Centres, Hospitals, Clinics and Support Agencies, Sports Centres, Education and Training facilities, Health and Emergency services and facilities.

Setting up your practice.

Client files, process notes, creative tools in counselling, continuous supervision/debrief sessions, networking (referrals) and Continuous Professional Development:

Terms and Conditions:

 • This programme can be done part-time or full-time as per arrangement.
 • Self-journey, practical hours and supervision are the three main focus areas of this programme.
 • To register with the ASCHP and/or the CPSC you need to:
  * comply with their standards
  * complete Mentorship (supervision and practical hours).
 • Contact us for more information on rates and tailor-made packages.