• 076-246-2572
  • info@familycorner.co.za

Daar is ‘n persepsie dat vroue in die Ou-Testamentiese tyd ‘n minderwaardige en selfs ondergeskikte posisie beklee het. Dis nie heeltemal waar nie.

Daar is Ou-Testamentiese boeke waarin vroue die hoofrol speel, soos Rut, Ester en Hooglied. In die Ou Testament vind ons talle verhale van vroue wat as gelowiges leidende rolle gespeel het in die sosiale, politieke, ekonomiese en godsdienstige lewe. Ons lees van vroue wat as profete godsdienstige hernuwings te weeg gebring het, wat as “wysheidsleraars” groot impak gehad het, wat militêre opreasies gelei het, wat besing is oor wie hulle was en wat hulle vir hulle mans, families en volk beteken het. Ons lees van die uitdagings waarvoor hulle te staan gekom het en bo-al van die liefde van die Here vir vroue.

In hierdie Bybelskoolprogram wil ons juis hierna kyk en vra: Wat is die betekenis en implikasies hiervan vir ons?

Die Bybelskoolprogram word op interaktiewe wyse aangebied: luister na die Ou-Testamentiese tekste, bespreek dit en dink daaroor na.

Dit word by Family Corner aangebied in drie uur sessies tweemaal per maand.

U word uitgenooi om ons te skakel waartydens ons inligting oor die program en doelwitte met die program duideliker sal maak.

Aanbieder: Francois Swanepoel (afgetrede professor in teologie)

Onderwerpe:

Die boek Rut

Die boek Ester

Die boek Hooglied

Seksualiteit

Sara en Hagar

Rebekka

Lea en Ragel

Tamar en Ragab

Vroue in die lewe van Moses

Debora

Praat die Ou Testament oor vroulike profete (en priesters?)

Wat leer die Ou Testament ons oor vroue in die politiek?

In watter opsig verwys die Ou Testament na vroue as opvoeders?

Wat sê die Ou Testament oor vroue en die ekonomie?

 

WAT SÊ DIE OU TESTAMENT REGTIG OOR VROUE?

 

Die boek Rut

In hierdie sogenaamde “kleinverhaal” (‘n verhaal wat gaan oor die gewone gang van sake in ‘n gewone familie se lewe) leer ons ‘n paar vroue ken wat verskillend en eg menslik optree en geskilder word. Vroue met wie ons kan identifiseer. Vroue wat saam met God die pad geloop het, al was dit ook ‘n moeilike en selfs gevaarlike pad.

 

Die boek Ester

In hierdie verhaal tree die manlike karakters glad nie op soos mens van leiers verwag nie. Korrupsie, immorele en agterbake optrede staan voorop. In hierdie konteks leer ons ‘n vrou ken wat die gang van die geskiedenis verander deur haar sterk optrede. Maar waarom word daar nooit direk na die Here verwys in hierdie boek nie?

 

Die boek Hooglied

Die boek Hooglied is ‘n versameling liefdesliedere waarin die vrou en man mekaar, hulle liefde vir mekaar en verlange na mekaar besing. Is dit opvalend dat die vrou die leiding neem? Kan ons hieruit aflei dat die vrou in die liefdeslewe in die Ou-Testamentiese tyd die leiding geneem het? Wat is die boodskap van die boek Hooglied vir ons?

 

Seksualiteit

Wat sê die Ou Testament oor die huwelik en seksualiteit? Was poligamie die oorheersende huweliksvorm? Was dit ‘n patriargale huwelik waarin die vrou weinig te sê gehad het? Was die vrou ‘n besitting van die die man? Of het ons ‘n heel ander prentjie as ons die Ou Testament mooi lees? Lees ons nie van die vrou wat op alle vlakke gelyk is aan die man nie?

Wat sê die Ou Testament oor heteroseksualiteit en homoseksualiteit? Dalk nie wat ons soms daaroor in die Ou Testament wil inlees nie.

 

Sara en Hagar

Ons wil die verhaal van Sara weer lees en haar rol as aartsmoeder van al die gelowiges naspeur. Haar verhaal was beslis nie een van maanskyn en rose nie. Haar situasie was soms benard, onaangenaam en moeilik. Sy was ook nie vlekkeloos nie. Sy het mos ook haar man gemanipuleer, was jaloers op haar slavin en byna onmenslik teenoor haar (“stief”)seun. Sy kon selfs die doodstraf gekry het vir haar optrede. Tog bly sy die moeder van die gelowiges.

Wat weet ons van Hagar en veral van die liefde van die Here vir hierdie miskende (gebruikte) vrou?

 

Rebekka

Die verhaal van Rebekka begin op wonderlike noot en sy word geteken as die ideale vrou. Helaas het sy ook voete van klei gehad. Sy trek haar een seun voor en dit lei tot spanning in die gesin. Sy kom nie met haar skoondogters oor die weg nie. Sy bedrieg haar man en so eindig die sprokieshuwelik op ‘n baie lae noot.

 

 Lea en Ragel

Om twee susters en dan ook nog die twee vrouens van dieselfde man te wees, kan sekerlik nie lekker wees nie. Hoe word hierdie twee vroue van Jakob geteken? Wat was elkeen se persoonlikheid, sterk en swak karaktertrekke of eienskappe? Wat was hulle verhouding tot mekaar? Waarom sou hierdie twee vroue se verhale vir ons opgeteken wees? Wat is die boodskap van hierdie verhale vir ons?

 

Tamar en Ragab

Tamar was die skoondogter van Juda (Gen 38) wat haar as sekswerker voorgehou het ten einde ‘n belangrike gebruik en Ou-Testamentiese wetsbepaling in stand te hou. Ragab was ‘n profesionele sekswerker en tog praat die Ou Testament slegs met lof van haar. Wat maak ons met hierdie Ou-Testamentiese verhale en hulle optrede?

 

Vroue in die lewe van Moses

In die Mosesverhaal speel vroue ‘n belangrike rol. Dink maar aan Moses se ma, sy suster en die dogter van die farao waarvan ons in Eksodus 2 lees. Nie een van die vroue se name word hier genoem nie. Tog is hulle die kernfigure in hierdie verhaal! Later speel sy vrou (Sippora) en suster (Mirjam) ‘n belangrike rol. Wat leer ons uit hulle verhale?

 

Debora

Die lied van Debora (Rig 5) is taalkundig die heel oudste deel in die Bybel. Sy was ‘n merkwaardige vrou, die gemeenskapleier agter wie selfs ‘n rigter geskuil het. In haar lied besing sy ook die rol van ‘n ander vrou wat verantwordelik was vir die oorwinning oor die vyand aan wie hulle jare lank onderworpe was.

 

Praat die Ou Testament oor vroulike profete (en priesters?)

Besef ons dat daar baie invloedryke vroulike profete was? Die profeet Gulda se aansien was so hoog dat die koning haar mening gevra het en sy was verantwoordelik vir die grootste hervorming of herlewing in oud Israel. Jesaja se vrou was self ‘n profeet. Was daar nie vroulike priesters nie, en indien nie, waarom nie?

 

Wat leer die Ou Testament ons oor vroue in die politiek?

Die politieke stelsel in oud Israel het heeltemal verskil van ons demokratiese stelsels. Tog is dit so dat vroue invloedryke rolle gespeel het. Vroue het die konings en hulle besluite beïnvloed. Die koning se vrou was na die dood van haar man die een in wie die gesag primêr berus het en haar seun (die nuwe koning) was tot haar dood eintlik net die uitvoerende amptenaar.

 

In watter opsig verwys die Ou Testament na vroue as opvoeders?

Vroue was nie net die primêre opvoeders in hulle gesinsverband nie, maar ook in breër konteks. Daar was welbekende vroulike “wysheidsleraars”, wat hooggeplaasdes en hulle kinders onderrig het en wie se wysheidsspreuke ons in die Ou Testament het.

 

Wat sê die Ou Testament oor vroue en die ekonomie?

Sonder vroue kon geen gemeenskap ooit bestaan of groei nie. Dit was ook in die Ou-Testamentiese tyd so. Wat was die rol van die vrvou in die destydse ekonomie? Word vroue nie in die Ou Testament ook besing vir hulle ekonomiese bydraes nie?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*